Beleid

Beleid

Pedagogisch beleidsplan
Dagopvang Compact heeft een eigen pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan dient als centraal kader voor alle pedagogisch medewerkers en overige personeelsleden. Iedereen werkt overeenkomstig dit plan en doelstellingen die daarin staan beschreven. Pedagogisch werken wij vanuit de interactievisie. Dit omdat we de interactie tussen het kind en zijn omgeving zien als de belangrijkste bron van ontwikkeling. Creativiteit, professionaliteit en huiselijkheid zijn onze belangrijkste waarden die in ons dagelijkse handelen steeds weer terug komen. Het pedagogisch beleidsplan is in te zien op iedere locatie. Heeft u er vragen over? neem dan gerust contact op met onze afdeling Pedagogiek & Kwaliteit via 0497 - 33 68 70.

Voorschoolse educatie
Alle kinderen in de peuterleeftijd die bij ons naar de dagopvang of het peuterprogramma gaan, krijgen een leuk activiteitenaanbod. Omdat kinderen leren via spel is ons motto 'spelen is leren'. Via uiteenlopende activiteiten stimuleren we kinderen in hun ontwikkeling en bereiden we hen voor op de basisschool. We noemen dit ook wel voorschoolse educatie (VVE).

We geven deze voorschoolse educatie vorm door middel van thematisch werken. Gedurende zes weken staat er een thema centraal waar de activiteiten bij aan sluiten.

Beleid rondom ziekte
Een kind dat ziek is, is thuis het beste af. In een overzicht hebben we per ziekte weergegeven of uw kind in geval van besmetting kan komen of niet. Mocht uw kind bij ons ziek worden, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Afhankelijk van de symptomen worden in overleg met u afspraken gemaakt met betrekking tot de verdere opvang van uw kind.

Beleid rondom communicatie
We hechten veel waarde aan contact met de ouders/verzorgers. Naast de contactmomenten bij het halen en brengen is er ook altijd de mogelijkheid een individueel gesprek aan te vragen. Bij dagopvang Compact is er géén schriftelijke overdracht. Dit in tegenstelling tot bij dagopvang Compleet waar de kinderen een eigen DAG!boek hebben. 

Ook een goede informatievoorziening vanuit de organisatie hebben wij hoog in het vaandel staan. Regelmatig ontvangt ieder gezin per mail een nieuwsbrief met actuele wetenswaardigheden. En als er groeps- of locatiespecifieke informatie is, dan wordt deze gecommuniceerd via een (schriftelijk) bericht op de locatie cq. groep.

Onze huisregels vindt u hier.

Sitemap

Volg ons