Vierogenprincipe

Vierogenprincipe

Naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam heeft een speciaal aangestelde commissie aanbevelingen gedaan om de kinderopvang veilger te maken. Hierop is besloten dat vanaf  1 juli 2013 het vierogenprincipe  toegepast moet zijn in het beleid van ieder kinderdagverblijf. Het vierogenprincipe geldt niet voor de buitenschoolse opvang.

Wat houdt het in?
Het vierogenoprincipe houdt in dat te allen tijde een volwassene moet kunnen meekijken of -luisteren met een beroepskracht  (pedagogisch medewerker) tijdens de opvang. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan zolang maar op elk (onverwacht) moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren.

Visie en werkwijze
Naast regelgeving als kader vindt Nummereen het van het grootste belang dat binnen de organisatie een open aanspreekcultuur geldt waarin onze medewerkers elkaar gevraagd en ongevraagd feedback geven op hun professionele werkhouding. Daarnaast vormt het vierogenprincipe een vast agenda-onderdeel van het teamoverleg waarbij locatiespecifieke gedragsregels worden besproken en 'tips en tops' worden gegeven door medewerkers onderling en de teamleider. De locatiespecifieke gedragsregels kunnen afspraken  zijn zoals bij elkaar binnen lopen als iemand alleen staat, gordijnen van de slaapkamer openlaten, stagiaire inzetten bij openen en sluiten, deuren niet teveel afplakken met werkjes zodat er open zicht is en groepen en/of locaties samenvoegen.

De oplossing voor het vierogenprincipe is een kwestie van maatwerk, omdat het sterk afhankelijk is van de locatie en hoeveel kinderen/medewerkers er aanwezig zijn.

Rol van ouders
Tijdens de haal- en brengmomenten vormen ouders een extra paar ogen en oren. Als u bij het ophalen en/of wegbrengen opvallende zaken waarneemt,  vragen wij u dit direct te melden bij een van onze pedagogisch medewerkers.

Vertrouwenspersoon
Wellicht vindt u het moeilijk of is het lastig om een signaal af te geven bij de pedagogisch medewerker van de groep? Op advies van de oudercommissies hebben we daarom binnen onze organisatie een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Kim Michiels, stafmedewerker Pedagogiek & Kwaliteit. Zij is bereikbaar via 0497-51 78 14 en  k.michiels@nummereen.com.            

Sitemap

Volg ons